29
ספטמבר
2013

פתיחת עמותה – הקמת עמותה

Posted By :
Comments : 0

רישום עמותה

החוק העוסק ומסדיר רישום עמותות הינו חוק העמותות, התש"ם- 1980 (להלן: "חוק העמותות"). החוק קובע כי היווסדותה של עמותה מותנה בקיומם של מספר תנאים מצטברים:

האחד-נדרשת התאגדות של שני בני אדם לפחות.

השני- מייסדי העמותה הינם בגירים, קרי, מעל גיל 18.

השלישי- ההתאגדות הינה למטרה חוקית אשר אינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חברי העמותה.

הרביעי- מטרתו העיקרית של התאגיד שמייסדים אינה עשיית רווחים.

החמישי- העמותה נרשמה בפנקס העמותות.

חשוב לשים לב, החוק קובע סייגים לרישום עמותה. כך למשל, לא תירשם עמותה אשר מטרתה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה הדמוקרטי או כאשר יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות. כמו כן לא תירשם עמותה בשם אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או בשם מטעה, כגון שם הדומה לשמו של תאגיד אחר או לסימן מסחר רשום.

בכל מקרה על כל עמותה להשתמש בשם שאושר לה בתעודת רישומה במלואו עפ"י הוראות סעיף 8א' בחוק, ללא קיצורים והשמטות, באותו גודל של אותיות, ולכלול בסופו את הציון "(ע"ר)", כחלק משם העמותה.

בקשה לרישום עומתה תוגש לרשם העמותות וההקדשות כאשר יצוינו בה פרטי המייסדים, שם, העמותה, מענה ומטרותיה. לבקשה לרישום עמותה, יצורף תצהיר ערוך כדין בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות אשר יעיד על נכונות המייסדים לייסד עמותה ולכהן בה כחברי וועד.

תקנון העמותה

לכל עמותה חייב להיות תקנון. התקנון משמש למעשה כחוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. התקנון מסדיר את כל ענייני ניהול העמותה ופעילותה.

כיום קיימות 2 אופציות לתקנון עמותה אשר משפיעות גם על אורך זמן הקמת העמותה:

א.      התקנון המצוי- במקרה זה מייסדי העמותה מבקשים לאמץ את התקנון המצוי בחוק ונמצא בתוספת הראשונה לחוק העמותות. המייסדים רשאים לאמץ את התקנון המצוי בחוק כמו שהוא או לחלופין רשאים לאמץ את התקנון המצוי בחוק בתוספת שני סעיפים נוספים אשר אוסרים על חלוקת רווחים, טובות הנאה ורכוש העמותה לחבריה בעת פעילות העמותה ואף בעת פירוקה. תוספת הסעיפים דנן נועדה לצורך הכרה בעמותה כמוסד ציבורי במס הכנסה בהתאם להנחיות נציבות מס הכנסה. במקרה כזה בו החליטה העמותה לאמץ את הקנון המצוי אורך זמן הקמת העמותה במידה ומצא הרשם כי הכל תקין והעמותה ניתנת לרישום- בד"כ 14 ימי עסקים.

ב.        תקנון מיוחד- האפשרות השנייה היא לא לאמץ את התקנון המצוי בחוק. במצב זה המייסדים יקבעו לעצמם תקנון מוסכם על ידי כלל המייסדים ויגישו לרשם נוסח של התקנון אותו הם מבקשים לאמץ לעצמם. הרשם יבדוק את התקנון בחינה משפטית נרחבת ויחליט באם לאשרו. במקרה כזה בו החליטה העמותה לנסח לעצמה תקנון מיוחד אורך זמן הקמת העמותה במידה ומצא הרשם כי הכל תקין והעמותה ניתנת לרישום- יהיה בד"כ 21-27 ימי עסקים.

חשוב!- במידה והוגשה בקשה לרישום עמותה והמייסדים לא נתנו כל התייחסות לתקנון העמותה, יחול באופן אוטומטי התקנון המצוי בחוק וזאת ללא תוספת כל סעיף שהוא.

שינוי תקנון העמותה- עמותה תהא רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה. חשוב לשים לב על העמותה לדווח על כל שינוי לרשם העמותות ורק מיום רישום השינוי ברשם העמותות תהא ההחלטה תקפה.

מטרות העמותה

במסגרת הבקשה לרישום עמותה על המייסדים להציג לרשם, במסמכים הרלוונטיים לכך, מהן מטרות העמותה. על המייסדים לפרט מה יהיו מטרות העמותה בצורה ברורה אשר אינה משתמעת לשני פנים. על מטרות העמותה להיות במסגרת החוק כאשר הן לא שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה הדמוקרטי או לא משמשות מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

  • במקרים בהם מוקמת עמותה למטרת הנצחת יקירים קיימת דרישה להגיש לרשם העמותות גם את הסכמת המשפחה מדרגה ראשונה להקמת העמותה. במקרים בהם מבקשים להקים עמותה להנצחת חיילים/ שוטרים/ פעולות צבאיות יש לקבל בנוסף להסכמת המשפחה מדרגה ראשונה גם את אישורו של הפצ"ר (הפרקליט הצבאי הראשי).
  • במקרים בהם מוקמת עמותה לצורך הצלת חיי אדם- יש להציג לרשם העמותות אישור רפואי אודות המחלה בצירוף הסכמת החולה אשר עבורו מוקמת העמותה או הסכמת משפחתו.
  • בבקשה לרישום שמטרתה מימוש צוואה או אפוטרופסות על הקדש, יש לציין זאת במפורש, לצרף עותק מהצוואה או שטר ההקדש, ולערוך את מסמכי הבקשה והתקנון בהתאם להוראותיהם.  כל סטייה מחייבת אישור בית המשפט מראש.

לציין כי, החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

אגרת רישום עמותה

נכון לשנת 2013 עומדת אגרת רישום עמותה, המשולמת לרשם העמותות על הסך של 927 ₪ (חשוב לשים לב כי ב-1 לינואר בכל שנה מתעדכן גובה האגרה). את האגרה יש לצרף לבקשה לרישום עמותה וניתן לשלמה גם באמצעות האינטרנט (בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית).

יחד עם זאת קיימת אפשרות לתשלום מחצית האגרה, בסך 496 ₪, במקרים בהם מייסדי עמותות שמחזורן בשנה לא יעלה על 300,000 ₪ ואשר לא תשלמנה שכר בכל צורה שהיא, צירפו תצהיר בפני עו"ד המאשר האמור לעיל.

 רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות'- חברת עורכי דין

על המחבר