23
ספטמבר
2013

פתיחת חברה – רישום חברה ברשם החברות

Posted By :
Comments : 0

פתיחת חברה בע"מ- בתוך 24 שעות

משרדנו עוסק בהקמת וליווי חברות מזה שנים רבות ומתמחה בהקמת חברה ורישומה ברשם החברות בתוך יום עסקים אחד.

עלויות רישום חברה בע"מ הינן כדלקמן: שכר הטרחה של משרדנו בגין הקמת החברה ורישומה ברשם החברות לרבות מסמכים נלווים והכנת מסמכים לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה 750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, אגרת הקמה ורישום חברה המשולמת לרשם החברות הינה בסך 2,600 ₪.*

*בדרך כלל אגרת רישום והקמת החברה מתעדכנת ב-1 לינואר כל שנה.

חברה בע"מ

סעיף 2 לחוק החברות התשנ"ט- 1999 קובע כי כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות או אינן נוגדות את תקנת הציבור. חברה יכולה להיות מוקמת על יד בעל מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות בלתי מוגבל.

קיומה של חברה הוא מיום ההתאגדות המצוין בתעודת ההתאגדות אשר נובע מאקט משפטי שעיקרו הגשת מסמכי היסוד של החברה על ידי בעל/י המניות שלה לרישום בפני רשם החברות.

מהם מסמכי היסוד?

(1)     בקשה לרישום חברה חתומה ומאומתת על ידי עו"ד.

(2)     הצהרת דירקטורים חתומה ומאומתת על ידי עו"ד.

(3)     הצהרת בעל/י המניות חתומה ומאומתת על ידי עו"ד.

(4)     תקנון חברה- חתום ומאומת על יד עו"ד.

חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כתאגיד, למעשה, חברה הינה גוף משפטי נפרד לכל דבר ועניין, אשר רשאי לבצע פעולות שונות לרבות לתבוע, להיתבע, לקיים יחסיים חוזיים עם צדדים שלישיים וכיו"ב.

בדרך כלל חברה היה חברה מוגבלת באחריות (בע"מ) כך שאחריות בעלי המניות שלה מוגבלת בהתאם לסכומים אשר נקבעו בתקנונה. בל נשכח כי אחת המטרות העיקריות להקמת חברה בע"מ היא הצורך ליצור הפרדה בין נכסיו האישיים של בעל המניות לבין נכסי החברה.

חשוב לציין כי חברה אשר איננה חברה בע"מ, קרי, אשר אחריות בעלי מניותיה אינה מוגבלת עלולה לחייב את בעלי המניות לשאת במלוא חובות החברה והיא דומה מאוד לשותפות. קיימים מקרים מסוימים כגון חברת עורכי-דין בהם החברה חייבת להיות בלתי מוגבלת.

 שם החברה ומשרדה הרשום

בעת רישום החברה יש למסור לרשם הודעה בדבר מען משרדה הרשום של החברה. חוק החברות, מחייב חברה לקיים משרד רשום בישראל אשר מהווה כתובת שאליה ניתן להפנות כל הודעה הממוענת לחברה אשר בו גם ימצאו המידע והמסמכים שהחברה חייבת להחזיק.

לעניין שם החברה- בעת הגשת הבקשה לרישום חברה יש לבחור בשם חברה. בנוסף לשם החברה יש להגיש לרשם לפחות עוד 2 חלופות נוספות במידה והשם הראשון לא התקבל.

על שם חברה יחולו הכללים הבאים:

(א)    חברה לא תירשם בשם שניתן מבעוד מועד לתאגיד אחר הרשום כדין במדינת ישראל או בשם אשר יש בו כדי להטעות את הציבור.

(ב)    חברה לא תירשם בשם שהוא סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה או שם הדומה עד כדי להטעות את הציבור .

(ג)      חברה לא תירשם בשם להירשם סבור אשר יש בו תרמית או הטעיה.

כיום ניתן לבצע בדיקה מקדמית במאגר החברות של רשם החברות בכתובת :

רשם החברות

 יחד עם זאת המאגר, אינו מלא, כמו גם לרשם החברות קיים שיקול דעת בהתאם לכללים שצוינו לעיל שלא לאשר את שם החברה המבוקש גם אם הוא אינו קיים.

תקנון החברה

כל חברה חייבת בתקנון. התקנון מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם ובין החברה לבין בעלי המניות שלה. לעיתים קרובות, חותמים בעלי המניות על הסכם מייסדים אשר מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם ובין בעלי המניות לחברה, ונהוג לקבוע בתקנון החברה כי הסכם המייסדים הוא בנוסף להוראות התקנון (להרחבה בנושא קראו באתר את המאמר "הסכם מייסדים").

החוק מחייב לכלול בתקנון החברה את שם החברה, מטרות החברה , פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה ופרטים בדבר הגבלת אחריות בעלי המניות בחברה.

לציין כי לצורך ניהול נכון והפקת המרב מחברה בע"מ נהוג לקבוע כי מטרות החברה הינן- "לעסוק בכל עיסוק חוקי".

משרדנו עוסק ברישום חברות כבר שנים רבות ומעניק ליווי מלא בהליך ההקמה והרישום של חברה בע"מ.

רקפת דובריש-לוי, עו"ד 

טשורני ושות' – חברת עורכי דין

על המחבר