23
ספטמבר
2013

פירוק חברה – פירוק חברה מרצון

Posted By :
Comments : 0

פירוק חברה מרצון

בחוק החברות התשנ"ט-1999 נקבעו שלושה דרכים לפירוקה של חברה: (1)פירוק חברה בידי בית המשפט. (2) פירוק החברה מרצון. (3) פירוק החברה בפיקוח בית המשפט.

במאמר זה נתמקד בפירוק החברה מרצון

פירוק מרצון של חברה הינו הליך אשר נקבע על פי החלטת החברה ובניהולה ומתבצע ללא התערבותו של בית המשפט. למעשה הליך פירוק מרצון יכול להתקיים במקרים בהם החברה הינה בעלת כושר פירעון ומסיבותיה היא החליטה לחדול מלהתקיים.

המדובר בהליך וולונטרי מתוקף רצונם של בעלי המניות לסגור את החברה במקרים בהם לחברה אין נושים העלולים להיפגע כתוצאה מהליך הפירוק.

הצורך העיקרי לפירוק חברה מרצון נובע מעצם העובדה כי סגירת התיקים ברשויות המס וסיווג החברה כלא פעילה אינו משפיע כלל ועיקר על רשם החברות, אשר מבחינתו החברה עודנה פעילה, בשים לב לכך כי בכל שנה יהיה על החברה לשלם את האגרה השנתית ולהגיש דוחות לרשם. לציין כי, כיום, חברה אשר נצברו לה חובות אגרה תסווג כ"חברה מפרת חוק" תביא להטלת הגבלות על בעלי מניותיה והדירקטורים המכהנים בה (לדוגמא: אותם בעלי מניות ודירקטורים לא יוכלו לפתוח חברות חדשות עד אשר יסדירו את חובות החברה המפרה), ועל כן קיימת חשיבות לפירוק החברה מרצון.

עילות לפירוק מרצון:

(1)     החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוק חברה מרצון.

(2)     תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.

(3)     החברה החליטה בהחלטה של מן המניין שבגלל חבויותיה ראוי כי לא תמשיך בפעילותה ותתפרק.

הליך פירוק מרצון בהתאם להחלטת בעלי המניות

שלב ראשון- בשלב הראשון על רוב הדירקטורים בחברה לחתום על תצהיר כושר פירעון בו הינם מצהירים כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה תוך שנה מיום תחילתו של הליך הפירוק מרצון (לדוגמא בחברה בה מכהנים שלושה דירקטורים נדרשת הצהרת כושר פירעון של לפחות שניים מתוך השלושה). התצהיר חייב להיות ערוך כדין ובהתאם להוראות סעיף 15 לפקודת הראיות. עם קליטתו של תצהיר כושר פירעון אצל רשם החברות רשאית החברה לעבור לשלב השני- קרי זימון אסיפה כללית, תוך 21 יום בה יוחלט על פירוק החברה ומינוי המפרק.

שלב שני- החברה תזמן אסיפה כללית של בעלי המניות (ההזמנה תשלח  21 ימים לפני מועד האסיפה) בה יודגש כי נושא האסיפה הינו החלטה מיוחדת- פירוק מרצון של החברה. בתום מניין 21 ימים (ניתן לוותר על 21 הימים באם כלל בעלי המניות הסכימו על כך) תתקיים אסיפה כללית בה יוחלט על פירוק מרצון של החברה, מינוי מפרק לחברה לצורך הליך הפירוק מרצון והודעה על כך לרשם החברות.

עם קבלת ההודעה ברשם החברות ישתנה סטטוס החברה ל"חברה בפירוק מרצון" וזהו תחילת מועד הפירוק בו תחדל החברה לנהל את עסקיה כרגיל למעט הדרוש לצורך פירוקה.

חשוב לציין עם מינוי של מפרק החברה ניתנות כלל הסמכויות הנתונות למפרק בפירוק על ידי בית משפט.

שלב שלישי-המפרק ידאג לפרסם תוך 7 ימים ממועד מינויו בילקוט הפרסומים (מערכת הרשומות) הודעה בדבר החלטת החברה על פירוקה מרצון. כמו כן, יפרסם המפרק הודעה בילקוט הפרסומים הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית (חודש ימים טרם מועד האסיפה לפחות) בה יתכנסו בעלי המניות ויוצג בפניהם החיסול הסופי של החברה. לציין כי היה וקיימים נושים לחברה יהיו רשאים הנושים לפנות למפרק ולהציג בפניו את תביעותיהם.

שלב רביעי- לאחר כינוס האסיפה הכללית ואישור דוח החיסול הסופי של החבה יומצאו המסמכים לרשם החברות אשר יבחנם ויקבע באם לחסל את החברה סופית. חברה אשר לה חוב אגרות לא תוכל להימחק מהמרשם אלא אם שילמה את חובותיה או באם המציאה את האישורים הדרושים לצורך מחיקת חובותיה בהתאם לתקנה 5א' (א) לתקנות החברות (אגרות) התשס"אד-2001, (ראה לעיל).

סילוק חבות האגרה

כפי שכבר הוסבר לעיל, קיימות חברות רבות, כדבר שבשגרה, שלא היו פעילות במשך שנים אולם בשל העובדה כי לא טרחו לפרק החברה מרצון נצברו להם חובות בגין אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות בסכומים בלתי מבוטלים ולעיתים אף מסתכמים בעשרות אלפי שקלים. אז מה עושים?

קיימות 2 אפשרויות העומדות בפני החברה לצורך מחיקת חובותיה:

אישורי מס בהתאם לתקנות החברות (אגרות) התשס"א- 2001

תקנות החברות (אגרות) קובעות בסעיף 5א כי חברה אשר נמצאת בהליכי פירוק מרצון תהא רשאית לבקש פטור מתשלום חובותיה במידה ותציג אישורים מרשויות המס הרלוונטיות (מס הכנסה ומע"מ ) בדבר סגירתם של תיקי החברה ברשויות או אי קיומם.

נדרש אישור מקורי ממס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר תיק ואישור מקורי מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד בו בוטל הרישום.

האישורים יוגשו לרשם החברות בצירוף תצהיר מקורי חתום על ידי הדירקטורים של החברה בדבר אי פעילות החברה בו יצוין מועד הפסקת פעילות החברה ומועד סגירת חשבון הבנק של החברה.

האישורים מרשויות המס והתצהיר יוגשו בסוף הליך הפירוק יחד עם דוח החיסול הסופי של החברה ובמידה ועומדים בתנאי החוק ובמידה והליך הפירוק בוצע כחוק ימחקו חובות החברה.

אישור רו"ח

במידה ואין ביכולתה של החברה להציג אישורים מרשויות המס כפי שפורט לעיל, קיימת אופציה להמציא לרשם החברות את התצהיר אשר פורט לעיל בצירוף אישור מקורי מרו"ח המבקר של החברה.

אישור רו"ח של החברה יאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד בו הופסקה הפעילות ובציון העובדה כי הוגשו לרשויות המיסים במהלך השנים דוחות שנתיים בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה (דוחות אפס) בהם צוין כי החברה הפסיקה את פעילותה. אישור רו"ח חייב להיות בגין כל השנים בהם מבקשת החברה פטור ולמעשה בהם היתה החברה לא פעילה. אישור רו"ח העומד בדרישת החוק והתקנות ותצהיר יאפשרו את מחיקת האגרות.

חשוב לשים לב- כי הפטור יחול רק לגבי אגרות שטרם שולמו ורק לשנים בגינן ניתנו האישורים המפורטים לעיל.

משרדנו מבצע הליכים של פירוק מרצון ועורכי הדין של המשרד מתמנים כמפרקים לחברות רבות המלווים את ההליך מתחילתו ועד סופו.

רקפת דובריש- לוי, עו"ד

טשורני ושות'- חברת עורכי דין

על המחבר