05
נובמבר
2013

סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף

Posted By :
Comments : 0

ס' 117 לחוק מע"מ

 

סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף

כאשר עוסק מפר את הוראות סעיף 117 לחוק מס ערך מוסף הוצא צפוי לכתב אישום פלילי וזאת במקביל להליכים אזרחיים, כספיים נגד העוסק.

סעיף זה בחוק מע"מ מקביל לסעיף 220 בפקודת מס הכנסה , שהינו סעיף העונשין בפקודה.

סעיף 117 מחולק לעבירות טכניות (117 א) ואילו סעיף (117 ב) דן בעבירות מהותיות של התחמקות מתשלום והשתמטות מתשלומי מס ערך מוסף.

 בין העבירות הטכניות נמנים המקרים הבאים: נישום אשר סרב או נמנע מלהתייצב לחקירה, נישום אשר מסר ידיעה לא נכונה או מדויקת ללא הסבר סביר, נישום אשר לא מבצע את המוטל עליו במסגרת החוק, נישום אשר הוציא חשבונית מס מבלי שהיה זכאי להוציאה או שנאסר עליו לעשות כן, נישום אשר לא הגיש דוח במועד או על פי דרישות המנהל, נישום אשר לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אשר החובה לנהלן היתה מוטלת עליו או ניהל את הרשומות בסטייה מהותית מההוראות, נישום אשר הוביל טובין בניגוד לחוק או החזיק בטובין שהוא עוסק במכירתם ושרכישתם לא נרשמה בפנקסי החשבונות, נישום אשר לא רשם תקבול והחובה לרשום התקבול היתה מוטלת עליו, לא הוציא חשבונית מס על אף שהחלה עליו החובה להוציאה, הוציא חשבונית אך לא שילם במועד את המס בגינה, לא דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה ועוד עבירות נוספות.

עבירות אשר העונש בגינן 5 שנות מאסר

א.            מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.

ב.            המשיך לנהל עסק לאחר שנאסר עליו לעשות כן.

ג.             הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כתעודת זיכוי מבלי שהיה רשאי לעשות כן.

ד.            ניכה מס תשומות מבלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38.

ה.            הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.

ו.              הוציא תעודת זיכוי מבלי שרשאי לעשות כן.

ז.             זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו או שהרשה או למנע מאחר לעשות כאמור.

ח.            השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר.

 חשוב לשים לב כי גם בסעיף 117 לחוק המע"מ מי ש פעל במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו חייב אדם- דינו מאסר 5 שנים ולמעשה יראו אותו כעבריין.

אופיר טשורני, עו"ד (רו"ח)

טשורני ושות' חברת עורכי דין

על המחבר