11
ינואר
2014

תביעות בסדר דין מקוצר

Posted By :
Comments : 0

תביעות לפי סדר דין מקוצר

202. ואלה תביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר:

(1)   תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית,

הבאות –

(א)   מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב;

(ב)   מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו  בהוראה מפורשת של חיקוק;

(2)   תביעות של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה בחזקת רשות מקומית על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות;

(3)   תביעות לסילוק יד ממקרקעין, או לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, חל עליו, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב.

בהתאם לסעיף 202 לתקנות סדר דין אזרחי, רשאי תובע תחת תנאים מסוימים להגיש תביעה בסדר דין מקוצר. הרעיון מאחורי סדר דין מיוחד זה הנו , שכאשר עומדות לתובע ראיות חזקות בכתב, ברורות וחד משמעיות, אין סיבה להיכנס להליך של תביעה רגילה הכולל שלב הוכחות והליכים מקדמיים.

התביעה מוגשת בהתאם לתקנה 202, ועל הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן ולא כתב הגנה. במקרים רבים תינתן רשות להתגונן ואז ההליך יעבור לתביעה רגילה.

במידה והוטלו עיקולים על נתבע במסגרת התביעה, בדרך כלל יושארו עיקולים אלו עד לסיום ההליך.

דוגמא לשימוש בהליך זה הנו – אדם שחתם על הסכם הלוואה ואינו מחזיר למלווה את כספו. במקרה זה קיים הסכם הלוואה בו מפורטים הסכומים וכל תנאי ההלוואה, ובמידה והלווה אינו מחזיר הלוואה זו, ניתן לתבוע בסדר דין מקוצר את החזר ההלוואה.

הליך זה שכיח מאד בתביעות של בנקים נגד חייבים.

על המחבר