04
דצמבר
2013

רשיון נותן שרותי מטבע – CHANGE

Posted By :
Comments : 0

רישיון נותן שירותי מטבע

שר האוצר מינה את הממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח להיות גם הרשם של "נותני שירותי מטבע", וזאת בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון (תיקון) (נותני שירותי מטבע וסמכויות הפיקוח), התשס"ב- 2002 (להלן החוק).

החוק בא להסדיר את רישומם של "נותני שירותי מטבע בארץ כדי לאפשר פיקוח נאות על עמידתם בחובות השונות המוטלות עליהם בחוק ובצו, לשם כך הקים הרשם יחידה "לנותני שירותי מטבע".

חוק איסור הלבנת הון תש"ס- 2000 קובע בסעיף 11ג כי מי שמספק אחד או יותר מהשירותים הבאים הינו נותן שירותי מטבע ובשל כך הוא מחויב ברישום במרשם נותני שירותי מטבע:

 • קבלת נכסים פיננסים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת. החוק קובע כי נכסים פיננסים הינם- מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים.
 • החלפת שטרות כסף.
 • המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת.
 • מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע.
 • ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

למעשה כל המעוניין במתן שירותים כדלקמן  חייב לפנות בבקשה מסודרת עם הטפסים הדרושים  לרשם נותן שירותי מטבע אשר יושב במשרד האוצר, בבקשה לקבל רישיון לעסוק במתן שירותי מטבע ולמעשה להירשם במרשם נותני שירותי מטבע.

בפועל הרישיון יכול להינתן גם ליחיד וגם לתאגיד ואף יחיד יכול לבקש לקבל רישיון נותן שירותי מטבע העוסק בבית מגוריו (יש צורך בעמידה בתנאים מיוחדים).

מי יכול להירשם כנותן שירותי מטבע

ü אזרח או תושב ישראלי בן 18 ומעלה.

ü  תאגיד שהתאגד בישראל כאשר לפחות אחד מנושאי המשרה בו מעל גיל 18.

ü תאגיד אשר התאגד מחוץ למדינת ישראל – רק במידה ובמדינת ההתאגדות קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון והתאגיד נרשם כדין במדינת ישראל.

ü  מבקש הרישום לא הורשע בעבירה של הלבנת הון או בעבירה שלדעתו של הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש נותן שירותי מטבע. במידה ומדובר בתאגיד- חל האמור על נושאי המשרה בתאגיד.

הליך בדיקת הבקשה אצל הרשם יכול לקחת בין חודש לחודשיים בשים לב לכך כי במידה ולמבקש עבר פלילי הבדיקה תהיה קפדנית יותר ותארך זמן ממושך יותר.

במידה ואישר הרשם את הבקשה לרישום יש לשלם אגרה שנתית בעבור הרישיון ולאחר תשלום האגרה יפורסם המבקש במאגר נותני שירותי מטבע של משרד האוצר וברשומות.

במקרה בו מסרב הרשם ליתן את הרישיון הוא ינמק את החלטתו וייתן למבקש הרישום הזדמנות לטעון טענותיו בפניו תוך 30 יום מהמצאת החלטת הרשם למבקש.

חשוב לדעת כי העוסק במתן אחד מהשירותים המצוינים לעיל ללא רישיון מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון ומלבד קנס ניתן להטיל עליו גם שנה מאסר.

לציין כי הרישיון יכול להינתן גם בעבור מספר סניפים אולם קיימת חובה לדווח על כל סניף ואף לשלם אגרה בגינו.

 

דיווח על פעולות רגילות

על נותן שירותי המטבע לדווח על כל הפעולות הנ"ל באם שווי הפעולות עולה על 50,000 ₪:

 • קבלת נכסים פיננסים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת.
 • החלפת שטרות כסף.
 • ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרות חוב.
 • המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת.
 • מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע.

 דיווח על פעולות בלתי רגילות

על נותן שירותי המטבע לדווח על פעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות. בפעולות בלתי רגילות אין המדובר ברשימה סגורה ולמעשה כל פעולה אשר מעוררת חשד לנותן שירותי מטבע, בראי האדם הסביר, כפעולה בלתי רגילה יש לדווח עליה. דוגמאות לפעולות בלתי רגילות אשר נמצא כי יש לדווח עליהן:

 • קבלת נכסים פיננסים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת, כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ומספר זהות.
 • פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח.
 • נראה כי מבקש השירות אינו מקבל השירות על אף שהצהיר כי הוא מבצע את הפעולה עבור עצמו.
 • שירות המטבע שניתן אינו אופייני, לדעת נותן שירותי המטבע, למקבל השירות.

 רקפת דובריש לוי, עו"ד

טשורני ושות'- חברת עורכי דין

על המחבר