29
אוקטובר
2013

מע"מ בשיעור אפס – הכנסות פטורות

Posted By :
Comments : 0

מע"מ בשיעור אפס – סעיפי חקיקה רלוונטיים

  1. חקיקה וחקיקת משנה בחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1975

סעיפי החוק הרלוונטיים הנידונים הנם:

  1. סעיף 30 א  (2)  - מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ.
  2. סעיף 30 א (5) – מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין.
  3. סעיף 30 א (7) – מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.
  4. תקנה 12 א לתקנות מס ערך מוסף – שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1)           נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;

(2)            בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו;

(3)            לעניין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג)ו-(ד) – בחשבונית שהוצאה לתייר ציינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין – שם הנהג של הרכב;

(4)            לעניין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע – בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

(5)          סייג לשיעור אפס בשל שירותים:

(6)           12א.  (א)     לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

(7)           לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו בישראל והשירות איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12ב; הוראה זו לא תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל על הספקת ארוחות לתייר בידי המשיט אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין.

(8)           לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(9)           (1)     נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס;

(10)       (2)     השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק.

על המחבר