29
אוקטובר
2013

מע"מ בשיעור אפס – אינטרנט – מס ערך מוסף

Posted By :
Comments : 0

מע"מ בשיעור אפס – חברות נותני שירותים באינטרנט

  1. דיון וניתוח סעיפי החוק

1.1.   סעיף 30 א  (2)  – מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ:

1.1.1.        ניתן לראות במכירת תנועת גולשים באינטרנט כ"מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ" היות ומדובר בנכס וירטואלי שנמכר לאותם אתרים בחו"ל.

1.1.2.        במידה ומדובר במכירת נכס בלתי מוחשי ובכפוף לתנאים בתקנה 12 א  - כי נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה; בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה כי אז יחול סעיף 30 א (2) ויחול מע"מ בשיעור אפס.

1.2.    סעיף 30 א (5) – מתן שירות לתושב חוץ.

1.2.1.        לחילופין ניתן לראות בפעילות החברה כשירות שניתן לתושב חוץ, מעיין תיווך בין הלקוחות באתרי המטרה המבצעים רכישות לבין אתרי המטרה. שרותי שיווק אלו ניתנים לאותם אתרים זרים תושבי חוץ.

1.2.2.        לא מתקיימים הסייגים המנויים בסעיף זה – השירות לא ניתן לתושבי ישראל וגם לא בעקיפין (לקוחות האתרים אינם מישראל כלל), אין מדובר בשירות עבור חברה תושבת ישראל או שותפות תושבת ישראל. גם לעניין הסייגים המנויים בתקנה 12 א – הרי שההכנסות נרשמו בספרי החשבונות של החברה (העוסק), קיים הסכם בין החברה לאותם אתרים המפרט את תנאי העסקה, ההכנסות מועברות במטבע דולר ארה"ב ואין מדובר בשירות עבור נכס בישראל.

1.2.3.        על כן במידה ויחול סעיף זה וכמו שפרטנו, לא מתקיימים הסייגים בסעיף ובתקנות כי אז יחול על החברה מע"מ בשיעור אפס.

1.3.   סעיף 30 א (7) – מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

1.3.1.        לחלופין ניתן לראות בפעילות החברה כמתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. מקום עיסוקה העיקרי של החברה הנו בישראל (רשומה כעוסק לצרכי מע"מ) והשירות ניתן בחוץ לארץ לחברה תושבת חוץ. כל שירותי השיווק/הקידום/התיווך מבוצעים בחו"ל בין לקוחות מחו"ל ואתרי מטרה בחו"ל ועל כן ניתן לראות בפעילות זו מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

1.3.2.        אין כל סייגים לתחולת הסעיף לעיל, להבדיל מן הסייגים העוסקים במתן שירות לתושב חוץ – מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, ומכוח תקנה 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

1.3.3.        על כן במידה ויתקיים סעיף זה, כי אז יחול על החברה מע"מ בשיעור אפס.

  1. פסיקה לעניין מע"מ בשיעור אפס

2.1.   ביום 24 באוקטובר 2012, פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין א.גמיש שירותי כח אדם בע"מ (ע"א 7142/10), בשבתו כערכאת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ובו נפסק כי לאור תיקון סעיף  30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לא יחול מס בשיעור אפס על עסקת מתן שירות לתושב חוץ, כאשר במקביל ניתן שירות גם לתושב ישראל בישראל. גם בפסק דין זה עמד בית המשפט על הכלל לפיו במידה והשירות ניתן לתושב ישראל, במקביל ו/או בעקיפין לא יחול מע"מ בשיעור אפס. החברה נשוא חוות דעת זו אינה נותנת שירות כלל לתושב ישראל לא במישרין ולא בעקיפין.

2.2.   בפסק דין ע"א 418/86 רוזין נגד מנהל המכס ומע"מ קבע בית המשפט העליון כי תביעה בבית משפט בישראל הנה זכות ולפיכך הנה נכס בישראל, ושכר טרחה בשל ייצוג תושב חוץ בתביעה בישראל חייב במע"מ. גם במקרה זה דן בית המשפט בסוגיית מתן שירות בעבור נכס בישראל. המסקנה העולה מפסקי הדין הנה שכאשר ניתן שירות לתושב ישראל בעקיפין או עבור נכס בישראל לא יחול מע"מ בשיעור אפס.

  1. מסקנות וסיכום

3.1.   לאחר דיון בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית, ניתן לסכם כי כאשר ניתן שירות לתושב חוץ, כאשר נמכר נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ וכאשר ניתן שירות בחו"ל לתושב חוץ על ידי תושב ישראל, יחול מע"מ בשיעור אפס. חשוב להדגיש שבהתאם לחקיקה והפסיקה השירות חייב להינתן לתושב חוץ בלבד ולא שירות לתושב ישראל במקביל או בעקיפין.

3.2.   בהתאם לפעילות החברה ניתן לקבוע כי על החברה יחול מע"מ בשיעור אפס מההיבט של סעיף 30 א (2) לעניין מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ לחילופין החלת סעיף 30 א (5) מתן שירות לתושב חוץ ולחילופי חילופין החלת סעיף 30 א (7) לעניין מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

משרדנו מתמחה בתחום המיסים.

ניתן לקבל חוות דעת בתחומי מס ערך מוסף , מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.

טשורני ושות' חברת עורכי דין

 

על המחבר