29
ספטמבר
2013

הפקעת מקרקעין

Posted By :
Comments : 0

הפקעת מקרקעין – הפקעה – התיישנות הפקעה – מיסוי הפקעות

הפקעה מוגדרת כפעולה של לקיחת מקרקעין פרטי על ידי הרשות, המדובר בהפקעה כפויה , כאשר חוקים רבים במדינת ישראל מאפשרים ביצוע הפקעות. בדרך כלל ההפקעה תבוצע על ידי רשות מקומית לצרכי ציבור כגון: בניית דרכים, כבישים, העברת קווי מים, פארקים, אזורי נופש, איזור עתיקות למיניהם ועוד, כאשר המשותף לכולם שההפקעה נעשית למטרות ציבוריות.
ההליך הכפוי של ההפקעה מבוצע בשלושה שלבים:

• הליך ההכרזה והפרסום – בהליך זה מכריזים על ההפקעה באמצעות פרסום ומועברים הודעות לבעלי הקרקע, בהם מפורטת הכוונה להפקיעה את החלקה בשלמותה או רק חלק ממנה ,מטרת ההפקעה והתאריך שבו יחלו העבודות על ידי הרשות. במקביל נרשמת הערת אזהרה על המקרקעין, לעניין ההפקעה שעתידה להתבצע.

• הליך התפיסה והעברת חזקה – בשלב זה תופסת הרשות חזקה בנכס, במלואו או בחלקו בהתאם לצרכי ההפקעה.

• העברת בעלות לרשות – לאחר הפקעת המקרקעין נרשמת החלקה שהופקעה על שם הרשות המפקיעה, במידה וההפקעה בוצעה רק על חלק מהמקרקעין, תבוצע מדידה והמקרקעין ירשמו מחדש על פי המדידה בניכוי ההפקעה של הרשות.

במקרים רבים חייבת הרשות לפצות את בעלי המקרקעין בגין מלוא ההפקעה. גובה הפיצויים נקבע בדרך כלל על פי שווי המקרקעין בעת ההפקעה. בהתאם לחוקים במדינת ישראל הפיצוי המגיע לבעלים בגין ההפקעה הנו 60-75% מערך הקרקע או הערך של החלק המופקע, כאשר תלוי בהתאם לאיזה חוק בוצעה ההפקעה ולצרכי איזה מטרה ציבורית. בית המשפט קבע כי במקרים מסוימים יינתן פיצוי מלא על מלוא ההפקעה. בהתאם לחוקים במדינת ישראל, ניתן להפקיעה קרקע לצרכי ציבור גם ללא פיצוי כלל, כאשר בדרך כלל 40% הפקעה משטח חלקה אינו מחייב פיצוי בגין הפקעה זו.

טענת התיישנות הפקעות

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון , נקבע כי ב-3 שנים הקרובות לא תוכל הרשות להעלות טענת התיישנות במקרים של פיצויים בגין הפקעות. חשוב להבין כי הפקעות מלפני שנים רבות בגינם לא שילמה הרשות פיצויים כלל, יכולות להיות מוגשות לבתי המשפט, והרשות לא תוכל להעלות טענות התיישנות .

מיסוי הפקעות – מס שבח הפקעות

הפקעה הנה עסקה במקרעין. בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, הפקעה הנה עסקה במקרקעין. בהתאם לסעיף 5 לחוק, "הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה" תחויב במס שבח. כמובן שהפקעת מקרקעין שאין עמה תמורה, אינה חייבת במס שבח.

במסגרת סעיף 64 לחוק מיסוי מקרקעין, ניתן פטור ממס שבח בהפקעת מקרקעין כאשר ניתנת כנגד ההפקעה קרקע אחרת כפיצוי.

בהתאם לסעיף 48 , כאשר מבוצעת הפקעה על פי צו של רשות, וההפקעה חייבת במס שבח, יינתן זיכוי של 50% מהמס.

טשורני ושות', חברת עורכי דין

על המחבר