29
ספטמבר
2013

הסכם מייסדים- הסכם שותפים

Posted By :
Comments : 0

הסכם מייסדים – הסכם שותפים – Founders' Agreement

בעת הקמת חברה לה מספר בעלי מניות מומלץ כי מייסדי החברה יחתמו כולם על הסכם מייסדים אשר יסדיר בין היתר את אופן ניהול החברה, מינוי דירקטורים, מכירת מניות והכנסת שותפים, חלוקת רווחים וכיו"ב. הסכם המייסדים יסדיר וימסד את מערכת היחסים בין השותפים ויהווה את לחם חוקה של החברה בשים לב לכך כי החברה ובעלי המניות יפעלו אך ורק בהתאם להוראות הסכם המייסדים.

הסדרת היחסים בין בעלי המניות וחתימה על הסכם המייסדים נהוגה להתבצע טרם הקמת החברה בשים לב כי בתקנון החברה המוגש לרישום ברשם החברות יתווסף סעיף המפנה להסכם המייסדים אשר יורה  כי הסכם המייסדים גובר על הוראות התקנון המצוי בחוק. יחד עם זאת, גם אם כבר הקימו בעלי המניות חברה אין מניעה להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בהסכם מייסדים כך שהסכם המייסדים יכול להיחתם גם לאחר הקמתה של החברה. במצב דברים זה, ניתן לדווח בדבר קיומו של הסכם המייסדים לרשם החברות.

עם כן, הסכם המייסדים מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות לבין עצמם ובין בעלי המניות לחברה וניתן לדמותו ל"ספר חוק" של החברה.

בהסכם המייסדים יכללו בין השאר הנושאים הבאים: מהותה ופעילותה של החברה, חובות וזכויות הצדדים, מימון והלוואות בעלים, ניהול החברה, אופן חלוקת הרווחים בחברה (דיבידנד), זכויות וטו, הכנסת שותפים נוספים, זכויות חתימה, גיוס הון נוסף לחברה, דרכי פתרון בסכסוכים, מניעת תחרות, הסדרת מצב של קיפאון החברה ולמעשה כל הרלוונטי לניהולה של החברה והסדרת מערכת היחסים בין בעלי המניות.

להלן מספר סוגיות מהותיות הדרושות הסדר בהסכם מייסדים

הקמת החברה ופעילותה- בהסכם המייסדים יש להקדיש סעיפים הדנים בפתיחת החברה, הונה  הרשום של החברה, חלוקת המניות בין בעלי המניות, מקום התאגדותה, מענה הרשום וכיו"ב. בין היתר תוגדר פעילותה של החברה ותחום עיסוקה העיקרי לרבות אופן ניהולה וחלוקת התפקידים.

ניהול החברה קבלת החלטות וכינוס אסיפות- בהסכם המייסדים יש להקדיש סעיפים אשר יתוו את אופן כינוס האסיפות הכלליות ואסיפות הדירקטוריון  והקוורום הדרוש לצורך קיומן, מינוי שלוחים של בעלי המניות במידת הצורך, והרוב הדרוש לצורך קבלת ההחלטות בחברה. בנוסף ההסכם יפרט מי הם בעלי התפקידים בחברה ומהו תפקידם העיקרי, באם הם זכאים לשכר כלשהו ומה היקף תפקידם.

מימון החברה, הלוואות בעלים וחלוקת דיבידנדים- רצוי ואף ניתן לומר שחייב לקבוע בהסכם המייסדים את אופן מימון החברה והלוואות הבעלים אשר ניתנות לחברה על ידי בעלי מניותיה כמו גם קביעת מנגנון החזר הלוואות הבעלים. כך למשל ניתן לקבוע כי החזר הלוואות הבעלים יבוצע בטרם כל חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה או יוחזר לאורך השנים הכל כאמור במתווה שיקבע בין בעלי המניות ויבוא לידי ביטוי בהסכם המייסדים.

עבירות מניות- הסכם מייסדים טוב יכלול בתוכו סעיפים אשר יטילו מגבלות על עבירות המניות בחברה. סעיפים אלה ראויים לצורך מניעת מצב של הכנסת שותפים זרים לחברה ללא הסכמת כלל בעלי המניות בחברה. בדרך כלל נהוג לאפשר זכות סירוב ראשונה לבעלי המניות בחברה כך שבמידה וחפץ בעל מניות למכור מניותיו לצד שלישי יהיה עליו להציע קודם לכן את מניותיו לבעלי המניות הקיימים בחברה והם יהיו רשאים לרכוש את המניות ובכך למנוע כניסתו של צד שלישי, זר, לחברה.

פתרון סכסוכים בין בעלי המניות- הסכם המייסדים יחיל סעיפים אשר ידונו בפתרון סכסוכים בין בעלי המניות כגון פניה לבורר או פניה למגשר לצורך פתרון סכסוכים אפשריים שיכול ויתהוו במהלך השנים. כמו כן, ניתן לכלול גם סעיפים אשר ידברו על מנגנוני היפרדות כאשר החברה יכולה להיות במצב של קיפאון או הפסקת פעילות, למשל מנגנון ה- BMBY-BUY ME BUY ,YOU אשר קובע כי לאחר שתתקבל הצעה של צד שלישי כלשהו לרכישת העסק, יתקיים בין הצדדים מכרז פנימי והצד שיציע את הסכום הגבוה ביותר יהיה זכאי לרכוש את העסק ובלבד שהצעתו לא תהיה נמוכה מהצעתו של הצד השלישי.

סודיות ואי תחרות- ניתן לכלול בהסכם המייסדים סעיפים המחייבים את בעלי המניות לסודיות מוחלטת של כל מידע אשר מוגדר סודי על ידי הצדדים להסכם ואינו הפך לנחלת הכלל כל עוד הינם בעלי מניות בחברה וגם לאחר מכן. ניתן אף לקבוע סעיפי אי תחרות אשר ימנעו מבעלי המניות בחברה להתחרות בחברה בכל דרך שהיא כל עוד הינם בעלי המניות בה ולאורך תקופת זמן מוגבלת לאחר סיום כהונתם כבעלי מניות ו/או דירקטורים בחברה.

למעשה, הסכם מייסדים יכול להכיל בתוכו הוראות רבות אשר יקבעו את מהלך ניהולה ופעילותה של החברה ומערכת היחסים בין בעלי מניותיה. הסכם מייסדים טוב יביא לשקט תעשייתי בחברה ואפשרות להתרכז בפעילותה ובשגשוגה של החברה.

רקפת דובריש-לוי, עו"ד

טשורני ושות'- חברת עורכי דין 

על המחבר