24
ספטמבר
2013

דוח שנתי רשם החברות – חברה מפרת חוק

Posted By :
Comments : 0

חברה מפרת חוק- דוח שנתי

במהלך השנים האחרונות  חברות רבות מקבלות התראה בטרם רישומן כחברות מפרות חוק ואף יש כאלה שכבר סווגו כחברות מפרות חוק. במה דברים אמורים?

חברה מפרת חוק

חוק החברות התשנ"ט- 1999, קובע בחובו את חובותיה של החברה כלפי רשם החברות. בסימן ג' לחוק נקבע כי חברה, לרבות חברת חוץ מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. כמו כן בפרק השלישי לחוק נקבע כי חברה פרטית, תגיש לרשם החברות אחת לשנה דין וחשבון שנתי תוך 14 ימים ממועד קיום האסיפה הכללית.

בתיקון מספר 10 לחוק החברות, בשנת 2010 נקבע במסגרת סימן ג', כי חברה אשר לא שילמה את האגרה השנתית ולא הגישה דוח כאמור לעיל, תסווג כחברה מפרת חוק ויחולו עליה ההגבלות הבאות:

א.      הרשם יהיה רשאי לסרב לשינוי שם חברה, שינוי מטרות החברה ו/או כל שינוי בתקנון.

ב.      לא תירשם חברה חדשה בה בעל המניות הוא חברה מפרה ו/או בעל מניות בחברה מפרה ו/או דירקטור בחברה מפרה.

ג.       רשם החברות אף רשאי להטיל עיצום כספי נוסף על חברה מפרת חוק בהתאם לסעיף 354 לחוק. שיעור הקנס כיום הינו 7,940 ₪ בגין כל הפרה. כמו כן, בגין הפרה מתמשכת יכולים לחול עיצומים מצטברים עד גובה של 250,000 ₪.

ד.      הרשם יהיה רשאי לסרב לרשום שעבודים על נכסי החברה ושעבודים לטובתה.

ה.      לא ניתן יהיה לרשום משכון לטובת חברה מפרת חוק.

הפתרון: או הגשת הדוח ותשלום אגרה שנתית או פירוק מרצון של חברה אשר אינה פעילה (בעניין זה קראו יותר בנושא- פירוק חברה מרצון).

חברה אשר קיבלה התראה בטרם רישומה כחברה מפרת חוק תהא ראשית לתקן את הפרותיה תוך 30 ימים ממעוד קבלת ההתראה, לא עשתה כן, תרשם החברה כמפרת חוק בכל מרשם ציבורי ויוטלו עליה ההגבלות האמורות לעיל עד אשר תתקן את כלל הפרותיה.

הדוח השנתי

בהתאם להוראות סעיף 141 לחוק החברות, חברה פרטית מחויבת לערוך ולהגיש לרשם החברות אחת לשנה דוח שנתי. בדוח השנתי על החברה לפרט בין השאר את פרטיה ומען משרדה הרשום, פרטים בדבר הון המניות הרשום והמוקצה של החברה, פרטי בעלי המניות בחברה והדירקטורים המכהנים בה פרטי מנהלים וכיו"ב. על הדוח השנתי יחתום דירקטור של החברה מול עו"ד או רו"ח.

את הדוח השנתי יש להגיש לרשם החברות בעותק מקור וזאת תוך 14 ימים לאחר מועד קיום האסיפה השנתית. חברה פרטית רשאית להתנות על הוראה זו בתקנונה, היה ועשתה כן היא אינה תהא חייבת לקיים אסיפה כללית. במקרים בהם אכן לא התקיימה האסיפה הכללית חלה חובה לשלוח לבעלי המניות אחת לשנה את הדוחות הכספיים ואז חובת הגשת הדוח לרשם החברות הינה 14 ימים ממועד משלוח הדוח לבעלי המניות.

לטיפול בהכנת דוח שנתי כמפורט במאמר זה או לפירוק החברה מרצון ניתן לפנות למשרדנו המתמחה בדיני חברות.

רקפת דובריש- לוי, עו"ד

טשורני ושות'- חברת עורכי דין 

על המחבר